Mô tả khóa học

Theo nhiều cách, Java đại diện cho ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầy đủ nhất, và giới thiệu các lợi ích to lớn của mô hình này. Phần lớn kết hợp các cú pháp và thành phần của C và C++, Java đã mở rộng các khả năng của nó để hỗ trợ cách tiếp cận hướng đối tượng.

Lập trình hướng đối tượng có nhiều lợi thế, quan trọng nhất trong số đó là tính mô-đun, có thể dùng lại và khả năng mở rộng. Trước khi sử dụng rộng rãi Java và các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, các lập trình viên thường phải bỏ đi phần code đã làm việc trước đây mỗi khi có một yêu cầu lập trình mới cần phải được đưa vào chương trình. Với Java, những phần code cũ có thể được tái sử dụng và mở rộng, kết quả là ít lãng phí và có nhiều thư viện mạnh mẽ hơn.

Khóa học này cung cấp thêm cho học viên các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong Java.

Bạn sẽ học những gì

  • Kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong Java
  • Các khái niệm về class, object ...
  • Cách xây dựng và khởi tạo class

Yêu cầu

  • Kiến thức về Java cơ bản

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

Test mail

20-Jan-2022

5

Miễn phí

Bài học

2

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan