Giới thiệu


Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khóa học này sẽ tập trung giới thiệu về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và Flask để xây dựng website.

- Thời lượng: 10 buổi/5 tuần. Mỗi buổi 2,5h

- Giảng viên: Th.S Nguyễn Văn Thắng

- Hình thức: Online

- Sĩ số: < 3 học viên/1 lớp

- Giá ưu đãi: 2.000.000VNĐ

- Thời gian học: học theo yêu cầu học viên, lớp sẽ bắt đầu muộn nhất sau 1 tuần đăng ký

Đề cương khóa học


Buổi 1: Giới thiệu về Python

 • Giới thiệu về Python và các ứng dụng của nó
 • Cài đặt Python và thiết lập môi trường làm việc
 • Cơ bản về cú pháp Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử
 • Cấu trúc điều khiển: if, for, while

Buổi 2: Cấu trúc dữ liệu và hàm

 • List, Tuple, Set, Dictionary
 • Các phương thức thao tác với cấu trúc dữ liệu
 • Định nghĩa và sử dụng hàm
 • Khái niệm về lambda function

Buổi 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

 • Giới thiệu về OOP
 • Định nghĩa lớp và đối tượng
 • Tính kế thừa, đa hình và đóng gói
 • Phương thức và thuộc tính tĩnh

Buổi 4: Quản lý môi trường và thư viện

 • Giới thiệu về Virtual Environment
 • Cài đặt và quản lý thư viện bằng pip
 • Thư viện phổ biến: numpy, pandas
 • Giới thiệu về Flask và cài đặt

Buổi 5: Bắt đầu với Flask

 • Giới thiệu về Flask và các ứng dụng web
 • Tạo ứng dụng Flask đầu tiên
 • Cấu trúc thư mục của ứng dụng Flask
 • Routing và xử lý request

Buổi 6: Template và Giao diện

 • Giới thiệu về Jinja2 template engine
 • Tạo và sử dụng template trong Flask
 • Tích hợp CSS và JavaScript
 • Thiết kế giao diện cơ bản với Bootstrap

Buổi 7: Quản lý dữ liệu và Forms

 • Làm việc với dữ liệu trong Flask
 • Xử lý form và input từ người dùng
 • Flask-WTF cho quản lý form
 • Validation và xử lý lỗi

Buổi 8: Cơ sở dữ liệu và ORM

 • Giới thiệu về cơ sở dữ liệu và SQLAlchemy
 • Kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu
 • Định nghĩa model và schema
 • Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Buổi 9: Authentication và Authorization

 • Giới thiệu về bảo mật trong ứng dụng web
 • Xác thực người dùng với Flask-Login
 • Quản lý phiên và cookies
 • Tạo và kiểm soát quyền truy cập

Buổi 10: Deployment và Quản lý dự án

 • Giới thiệu về triển khai ứng dụng web
 • Đánh giá và kết thúc khóa học

Nhắn tin ngay cho chúng tôi để đăng ký: