Khám phá công nghệ

Khám phá các công cụ và kỹ thuật hữu ich cho Lập trình viên

Tìm hiểu sự khác biệt giữa OOP trong C++ và Java

Thắng Nguyễn

Tue, 05 Mar 2024

Tìm hiểu sự khác biệt giữa OOP trong C++ và Java
Đặc điểmC++Java
Ngôn ngữ thuần OOPKhông phải là ngôn ngữ thuần OOP, được phát triển từ C với tên là C++  hay được gọi là “C với các lớp”.Java là ngôn ngữ thuần OOP. Nghĩa là thành phần nào nó cũng thuộc về lớp, nằm trong lớp.
Phạm vi truy cậpC++ có 3 phạm vi truy của cập của thuộc tính và phương thức: private, protected, publicJava mở rộng hơn C++ có 4 phạm vi truy cập: private, default, protected, public.
Nạp chồng toán tửC++ có phép chúng ta nạp chồng các toán tử như toán tử vào ra << >>, + – * / hay -= += /= */.Java không cho phép nạp chồng toán tử. Mà chỉ có toán tử + cho phép nối hai chuổi.
Hỗ trợ đa kế thừaC++ hổ trợ đa kế thừa, nghĩa là một class có kể kế thừa nhiều lớp dẫn xuất.Java không cho phép bạn đa kế thừa từ nhiều lớp, mà chỉ kế thừa 1 lớp và được implements nhiều interface
Hỗ trợ interfaceC++ không tồn tại khái niệm interfaceJava hỗ trợ interface
Lớp vô sinhC++ không có lớp vô sinh, nghĩa là lớp dẫn xuất được tạo ra thì các lớp con có thể kế thừaJava có lớp vô sinh khi chúng ta đánh dấu final cho lớp. Khi đó lớp này sẽ không có lớp nào kế thừa từ nó.
Hàm bạn, lớp bạnC++ có hổ trợ hàm bạn, lớp bạnJava không hổ trợ hàm bạn, lớp bạn
Lớp cha của mọi lớpMột lớp trong C++ được tạo ra và chưa kế thừa từ lớp nào thì nó không có lớp cha.Mặc định trong Java khi một lớp được tạo ra thì cha của nó chính là lớp Object. Lớp Object này là cha của mọi lớp trong Java.
Tổ chức trong classC++ chúng ta có thể gom nhóm những thuộc tính hay phương thức có cùng phạm vi truy cập với nhau. Ví dụ
public:
int a;
int b;
C++ định nghĩa các prototype trong file .h và định nghĩa thân các method trong file .cpp
Trước mỗi method hay thuộc tính chúng ta phải chỉ định phạm vi truy cập. Nếu không chỉ định thì Java hiểu đó là defaut.

Java khai báo và định nghĩa method trong một file .java
Phạm vi truy cập mặc địnhTrong C++ nếu chúng ta không chỉ rõ phạm vi truy cTrong Java nếu không chỉ rõ tường mình thì mặc định thuộc tính hay phương thức đó sẽ có phạm vi truy cập là default.
Phạm vi truy cập protectedPhạm vi truy cập là protected trong C++ chỉ truy cập được ở trong class định nghĩa và ở lớp conPhạm vi truy cập protected trong Java được truy cập ở Java là trong class định nghĩa, trong cùng package và lớp con trong cùng package.
Gọi lại phương thức của lớp chaC++ sử dụng cú pháp <class_name>::method();Java sử dụng từ khóa super với cú pháp:
Super.method();
Gọi lại constructor của lớp C++ không cho phép gọi lại contructor khác trong một contructor khác của lớp Java cho phép gọi lại contructor của lớp trong một contructor khác với cú pháp:
this(parameter)
 Kiểu kế thừa Trong C++ có các kiểu kế thừa lớp là:
Private, protected, public
 Trong Java chỉ có kiểu kế thừa là public.
 Phương thức vô sinh Trong C++ không tồn tại phương thức vô sinh. Nghĩa là có thể override lại ở lớp con. Trong Java nếu phương thức được đánh dấu là final thì ở lớp con không thể override lại được.
 Phương thức thuần túy ảo C++ có khái niệm phương thức thuần túy ảo. Với cú pháp: return type  name_method()= 0;Java không có khái niệm phương thức thuần túy ảo.
 Lớp ảo C++ nhận biết lớp ảo khi lớp đó có các phương thức đánh dấu với từ khóa virtual hoặc phương thức thuần ảo Java nhận biết lớp ảo khi khai báo lớp có từ khóa abtract và có những phương thức được đánh dấu là abstract.
Phương thức ảoPhương thức ảo trong C++ được đánh dấu bởi từ khóa virtual và có định nghĩa bên trong thân hàm.Phương thức ảo trong Java được đánh dấu bởi từ khóa abstract. Những phương thức này không có định nghĩa thân hàm, kết thúc bằng dấu ‘;’
Tổ chức class như thư mụcTrong C++ chúng ta nhắc đến namespace để định nghĩa các lớp trong này.Java định nghĩa các class trong các package.
Lập trình đồng bộC++ không hổ trợ lập trình đồng bộ cho class.Java hổ trợ lập trình đồng bộ với từ khóa synchronized.
Hàm mainHàm main của C++ không thuộc về lớp nào. Là một hàm cục bộHàm main trong java cũng nằm trong một class vì java là ngôn ngữ thuần OOP.
DestructorC++ có destructor. Người lập trình phải chủ động thu dọn vùng nhớ đã cấp phát.Java không có khái niệm destructor mà có bộ thu gom rác gọi là GC (garbage collection). Khi một đối tượng không còn tham chiếu nữa thì bộ thu gom rác sẽ hoạt động.

0 Comments

Để lại một bình luận