Khám phá công nghệ

Khám phá các công cụ và kỹ thuật hữu ich cho Lập trình viên

Java Programming: sự khác biệt của toán tử == và phương thức equals() khi so sánh chuỗi

Thắng Nguyễn

Tue, 05 Mar 2024

Java Programming: sự khác biệt của toán tử == và phương thức equals() khi so sánh chuỗi

Giải thích:

  • Toán tử == kiểm tra xem hai biến có cùng tham chiếu hay không (hay còn gọi là con trỏ tới địa chỉ bộ nhớ) hay không.
  • Phương thức equals() kiểm tra xem hai biến có tham chiếu đến các đối tượng có cùng trạng thái (giá trị) hay không.

Ví dụ:

String chuoi1 = new String("abc");
String chuoi2 = new String("abc");

System.out.println(chuoi1 == chuoi2); //false
System.out.println(chuoi1.equals(chuoi2)); //true0 Comments

Để lại một bình luận