Khám phá công nghệ

Khám phá các công cụ và kỹ thuật hữu ich cho Lập trình viên

Java Programming: "Hello, World!" Trong Java

Thắng Nguyễn

Tue, 05 Mar 2024

Java Programming: "Hello, World!" Trong Java

Giới Thiệu

Một chương trình "Hello, World!" là một chương trình đơn giản in ra màn hình dòng chữ "Hello, World!". Bởi vì nó là một chương trình rất đơn giản, thường được sử dụng để giới thiệu một ngôn ngữ lập trình mới cho người mới học.

Hãy khám phá cách chương trình "Hello, World!" trong Java hoạt động.

Chương Trình "Hello, World!" Trong Java

java
// Chương trình đầu tiên của bạn
class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Output

Hello, World!

Giải thích cách chương trình "Hello, World!" hoạt động trong Java

java
// Chương trình đầu tiên của bạn

Trong Java, mọi dòng bắt đầu bằng // là một comment (chú thích). Comment được tạo ra để người đọc mã hiểu rõ về mục đích và chức năng của chương trình. Nó hoàn toàn bị bỏ qua bởi trình biên dịch Java (một ứng dụng chuyển mã Java thành bytecode Java mà máy tính có thể thực thi).

java
class HelloWorld { ... }

Trong Java, mọi ứng dụng bắt đầu bằng một định nghĩa class. Trong chương trình, HelloWorld là tên của class, và định nghĩa class là:

java
class HelloWorld { ... .. ... }

Hiện tại, hãy nhớ rằng mọi ứng dụng Java đều có một định nghĩa class, và tên của class phải khớp với tên tệp trong Java.

java
public static void main(String[] args) { ... }

Đây là phương thức main. Mọi ứng dụng trong Java phải chứa phương thức main. Trình biên dịch Java bắt đầu thực thi mã từ phương thức main.

Làm thế nào nó hoạt động? Câu hỏi tốt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thảo luận về nó trong bài viết này. Bởi vì, đây cũng chỉ là một chương trình cơ bản để giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java cho người mới học. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của public, static, void, và cách phương thức hoạt động trong các chương sau.

Hiện tại, bạn chỉ cần nhớ rằng hàm main là điểm vào của ứng dụng Java và nó là bắt buộc trong một chương trình Java.

java
System.out.println("Hello, World!");

Mã trên là một câu lệnh in ra màn hình. Nó in chuỗi "Hello, World!" ra màn hình của bạn. Văn bản trong dấu ngoặc kép được gọi là String (chuỗi) trong Java.

Lưu ý rằng câu lệnh in nằm bên trong hàm main, nằm bên trong định nghĩa class.

Những Điều Cần Nhớ

  • Mọi ứng dụng Java hợp lệ phải có một định nghĩa class khớp với tên tệp (tên class và tên tệp phải giống nhau).
  • Phương thức main phải nằm bên trong định nghĩa class.
  • Trình biên dịch thực thi mã bắt đầu từ hàm main.

Dưới đây là một chương trình Java hợp lệ mà không làm gì cả:

java
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args){
    // Viết mã của bạn ở đây
  }
}

Đừng lo lắng nếu bạn hiện chưa hiểu ý nghĩa của class, static, phương thức, v.v. Chúng ta sẽ thảo luận về điều này chi tiết trong các chương sau.

0 Comments

Để lại một bình luận