Khám phá công nghệ

Khám phá các công cụ và kỹ thuật hữu ich cho Lập trình viên

Hướng sẫn sử dụng thư viện Cached Network Image trong Lập Trình Flutter

Thắng Nguyễn

Thu, 13 Jun 2024

Hướng sẫn sử dụng thư viện Cached Network Image trong Lập Trình Flutter

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để hiển thị và lưu trữ hình ảnh từ internet trong ứng dụng Flutter của mình? Thư viện Cached Network Image là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu của bạn! Trong hướng dẫn này, VNFS sẽ hướng dẫn cách sử dụng Thư viện Cached Network Image trong lập trình Flutter.

Cách Sử Dụng Cached Network Image trong lập trình Flutter

Bạn có thể sử dụng Cached Network Image trực tiếp hoặc thông qua ImageProvider. Cả Cached Network Image và Cached Network Image Provider đều hỗ trợ tốt cho ứng dụng web. Tuy nhiên, hiện tại, tính năng caching chưa được bao gồm.

Với placeholder:

CachedNetworkImage(
imageUrl: "http://via.placeholder.com/350x150",
placeholder: (context, url) => CircularProgressIndicator(),
errorWidget: (context, url, error) => Icon(Icons.error),
),

Hoặc với progress indicator:

CachedNetworkImage(
imageUrl: "http://via.placeholder.com/350x150",
progressIndicatorBuilder: (context, url, downloadProgress) =>
CircularProgressIndicator(value: downloadProgress.progress),
errorWidget: (context, url, error) => Icon(Icons.error),
),

Image(image: CachedNetworkImageProvider(url))

Khi bạn muốn kết hợp cả placeholder và muốn có image provider để sử dụng trong một widget khác, bạn có thể sử dụng imageBuilder:

CachedNetworkImage(
imageUrl: "http://via.placeholder.com/200x150",
imageBuilder: (context, imageProvider) => Container(
decoration: BoxDecoration(
image: DecorationImage(
image: imageProvider,
fit: BoxFit.cover,
colorFilter:
ColorFilter.mode(Colors.red, BlendMode.colorBurn)),
),
),
placeholder: (context, url) => CircularProgressIndicator(),
errorWidget: (context, url, error) => Icon(Icons.error),
),

Cách Hoạt Động của Cached Network Image

Thư viện cached network images lưu trữ và truy xuất các tệp sử dụng flutter cache manager.

Sử Dụng Thư Viện

Để sử dụng thư viện này trong dự án của bạn, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Thêm phụ thuộc vào thư viện:

dependencies: cached_network_image: ^3.3.1

Import thư viện:

import 'package:cached_network_image/cached_network_image.dart';

Với những hướng dẫn trên, VNFS hi vọng rằng bạn sẽ có thể dễ dàng tích hợp thư viện Cached Network Image vào dự án Flutter của mình một cách thuận tiện và hiệu quả.

Happy Coding!

VNFS - Nền tảng học lập trình trực tuyến


import 'p

ackage:cached_network_image/cached_network_image.dart';import 'package:cached_network_image/cached_network_image.da

0 Comments

Để lại một bình luận